ProAkustik Security d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja i politika privatnosti

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između tvrtke ProAkustik Security d.o.o. iz Zagreba, Županići 2k, OIB: 87329578514 (u daljnjem tekstu: ProAkustik) kao isporučitelja opreme, dijelova opreme, komponenti, usluga, servisa, i pružatelja podrške za koje ProAkustik ima dodijeljena ovlaštenja ili druga odobrenja sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a korisnika usluga te kupaca i naručitelja roba i usluga (u daljnjem tekstu: Klijent) s druge strane. Na sve međusobne odnose između ProAkustika i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaključenja ugovora ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana. Predmet ovih Općih uvjeta je i sva oprema, komponente, rezervni dijelovi, roba, servisi, tehnička podrška i programska podrška koju u sklopu poslovanja ProAkustik isporučuje i/ili plasira kod Klijenta (u daljem tekstu: Oprema).

Članak 2.

Servisi i podrška koje pruža ProAkustik i razina kakvoće servisa

2.1. ProAkustik pruža usluge te isporučuje opremu iz svoga djelokruga poslovanja u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti, podzakonskim aktima donesenim na temelju toga Zakona, Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o zaštiti potrošača te drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. ProAkustik ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Klijentu ili bilo kojoj trećoj osobi zbog eventualne nefunkcionalnosti sustava, opreme, dijelova sustava ili opreme, koja je nastala radi krivoga rukovanja, neredovnog održavanja, zloupotrebe ili bilo kojih drugih okolnosti koje mogu dovesti do pojave nefunkcionalnosti sustava, opreme, dijelova sustava ili opreme a na koje Proakustik nije imao direktan uticaj.

2.2. ProAkustik isoručuje optemu te pruža usluge iz svog djelokruga poslovanja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama. ProAkustik se obvezuje za svaku uslugu koju pruža objaviti Uvjete korištenja istih kojima će na potpun, jasan, detaljan, točan i nezavaravajući način, razumljiv prosječnom korisniku opisati usluge i uvjete pod kojima iste pruža. ProAkustik se ne smatra odgovornim za nerazumjevanje uvjeta isporuke i korištenja.

2.3. ProAkustik se obvezuje isporuke i usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati sa najvećom pažnjom i u maniru dobrog poduzetnika, vodeći ponajprije računa o sigurnosti ljudi, zadovoljstvu klijenata i održanju visokog standarda poslovanja.

2.4. ProAkustik pruža uslugu besplatnog telefonskog konzultiranja i davanja uputa klijentima i to do pet puta po jedinstvenom poslu nakon završenog posla / isporuke i puštanja isporučene opreme / sustava u pogon.

2.5. Istekom petih besplatnih telefonskih konzultacija primjenjuju se cjene iz važećeg cjenika na dan pružanja uslug telefonse konzultacije.

2.6. ProAkustik se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti osigurati jednaku dostupnost svojih usluga / proizvoda i osobama s invaliditetom.

2.7. Svi klijenti imaju pravo na jednak tretman, najbolju moguću kvalitetu izvedbe te se svi klijenti tretiraju jednako bez obzira na obim i vrstu posla.

Članak 3.

Uvjeti za sklapanje ugovora o suradnji i/ili isporuci opreme i roba

3.1. Korisnici Usluga ProAkustika mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Klijent će u trenutku sklapanja ugovora ili ugovaranja posla dati na uvid ProAkustiku ili ovlaštenoj osobi na ProAkustikovom ovlaštenom prodajnom mjestu svoje podake potrebne za sklapanje ugovora, za što klijent daje izričitu privolu.

3.3. Klijent je obvezan na zahtjev ProAkustika predočiti i sve druge obavijesti i isprave koje ProAkustik može držati potrebnima radi sklapanja ugovora, a prema uobičajenim postupcima za provjeru identiteta / boniteta Klijenta sukladno odredbama posebnih zakona.

3.4. Klijent je suglasan da ProAkustik provede provjeru Klijentovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Klijenta.

3.5. Potpisom ugovora, Klijent daje svoju izričitu privolu ProAkustik-u da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB za potrebe vlastitih evidencija. Klijent nadalje daje svoju privolu da ProAkustik, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Općim smjernicama osobne podatke Klijenta proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika Klijenta, operatorima usluga s dodanom vrijednosti a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Klijenta i ProAkustika, te umanjenja budućeg duga.

3.6. Potpisom ugovora Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva.

3.7. Ugovor o poslovnoj suradnji sadrži : podatke o Klijentu (fizička ili pravna osoba koja je potpisala Ugovor i platežno je odgovorna), podatke o objektu(ima ) / lokacijama / poslovnicama na koje se ugovor odnosi, rokove isporuke i plaćanja, način plaćanja, imena osoba zaduženih za provedbu ugovora i druge relevantne podatke vezane za poslovnu suradnju.

3.8. Klijent je izričito suglasan da njegovi razgovori sa ProAkustikovom Službom za korisnike mogu biti snimljeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja ProAkustikovih usluga prema klijentima i poboljašanja kvalitete ProAkustikovih usluga.

Članak 4.

Obveza Klijenta o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u ugovoru

4.1. Klijent je obvezan obavijestiti ProAkustik u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili navedeni u ugovoru odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka takve promjene.

4.2. Ako Klijent ne izvijesti ProAkustik o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta ProAkustikove obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Klijentu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će ProAkustik upućivati na posljednju dojavljenu adresu Klijenta.

Članak 5.

Sklapanje ugovora

5.1. Ugovranje posla i sklapanje ugovora

5.1.1. ProAkustik će posao smatrati ugovorenim a ugovor sklopljenim trenutkom potpisa istog ako se ispune sljedeća dva uvjeta: a) da je Klijent podmirio sva dospjela a neplaćena potraživanja na dan potpisa ugovora ; b) da ne postoje zapreke za izvršenje ugovora / isporuke / podrške / servisa

5.1.2. Prava i obveze iz ugovornog odnosa između ProAkustika i Klijenta (u daljnjem tekstu: ugovorni odnos) započinju u trenutku zaključenja ugovora. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka potpisa istog, kako je određeno u prethodnoj točki ovoga stavka. ProAkustik je obvezan Klijentu prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid Opće uvjete, a potpisom ugovora Klijent se izričito slaže sa Općim uvjetima. Ugovor će se smatrati sklopljenim i za dodatne usluge koje su dostupne Klijentu putem javno objavljenih postupaka, koje utvrđuje ProAkustik.

5.1.3. U slučaju da Klijent jednostrano raskine Ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora (što uključuje i raskid Ugovora u slučaju prijenosa ugovora na treću stranu) ili ako Ugovor tijekom obveznog trajanja ugovornog odnosa bude raskinut od strane ProAkustika krivnjom Klijenta, Klijent je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada i dospjelih a nepodmirenih tražbina za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. Obvezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine.

5.1.4. ProAkustik se obvezuje na zahtjev Klijenta omogućiti dostupnost ugovora i u drugačijim oblicima, prilagođenim slijepim i slabovidnim osobama ukoliko je to tehnički izvedivo.

5.1.5. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu ProAkustik je obvezan poslati Klijentu pisanu potvrdu o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji.

5.1.6. U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar kojeg Klijent može istu otkazati bez naknade, ProAkustik mora obavijestiti Klijenta usluge, pisano ili usmenim putem, u roku od osam (8) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog datuma ugovor neće moći raskinuti bez naknade.

5.1.7. Ispisani račun mora biti dostupan svim klijentima. Klijentima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom). Račun Klijenta će na zahtjev biti dostupan u drugom obliku, prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama ukoliko je to tehnički izvedivo.

5.2. Odbijanje sklapanja ugovora

5.2.1. ProAkustik ima pravo odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:
a) ako je Klijent maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano;
b) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Klijenta, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Klijenta, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;
c) ako je protiv Klijenta pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje ProAkustika po bilo kojoj osnovi prema Klijentu ili ako po razumnoj ocjeni ProAkustika Klijent ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Klijent pruži ProAkustiku odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga uključujući ali ne ograničavajući se na: predujam dovoljan za pokriće računa za min. 80%vrijednosti posla ili usluge koja se ugovara, valjano bankovno jamstvo, prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane ProAkustika, te ukoliko je moguće;
d) ako postoji osnovana sumnja da je Klijent zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža ProAkustik ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba;
e) ako Klijent nije uredno potpisao ugovor ili ako je dao neupotrebljive podatke;
f) ako Klijent, prema razumnoj procjeni ProAkustika, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema ProAkustik-u u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini posao i/ili uslugu za koji je zainteresiran, odnosno drugu odgovarajuću tražbinu za pojedinu ProAkustikovu uslugu, posebno ako Klijent neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene Usluge, niti je na zahtjev ProAkustika dostavio dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja navedeno u toč. c) ovog članka .

5.3. Neizvršenje usluga

5.3.1. U slučaju da je uplaćen avans a ugovor nije sklopljen iz nekog od razloga iz točke 5.2.1. a-f te posao nije niti će biti realiziran Klijent ima pravo u roku d 8 dana pismeno zatražiti povrat avansa uz uvijet da preuzetu opremu / isporuku vrati neoštećenu, nekorištenu i u originalnoj ambalaži.

Članak 6.

Isporuka robe i predaja klijentu

6.1. ProAkustik predaje opremu / robu / isporuku klijentu nakon prihvaćanja ugovora. Oprema / roba / isporuka je vlasništvo ProAkustika sve dok nisu podmirena sva potraživanja prema dospjelim a neplaćnim računima koje je ProAkustik izdao klijentu. Programska rješenja (software) koji je ProAkustik isporučio je intelektualno vlasništvo ProAkustika bez obzir na stvarnog vlasnika opreme / robe / komponenti ili sustava koji je iz komponenti nastao. ProAkustik daje pravo besplatnog korištenja svoga intelektualnog vlasništva klijentu kod kojega je pojedino rješenje primjenjeno za vrijeme životnoga vijeka opreme uz uvijet neuplitanja trećih osoba i neprenošenja prava korištenja na osobe koje nisu vlasnici predmetne opreme / robe / komponenti ili sustava koji je iz komponenti nastao .

6.2. Klijent je obvezan opremu/ robe / komponenti ili sustava koji je iz komponenti nastao koju je naručio primiti na korištenje te je koristiti u skladu za zakonom, podzokonskim aktima i općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama.

6.3. ProAkustik ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja instalirane, ugrađena i/ili prodane opreme. Klijent je obvezan osigurati optrmu / robu / komponente od preinake koje nisu u skladu sa ugovorima, zakonskom regulativom i/ili izdanoj tehničkoj dokumentaciji.

6.4. Klijent je obvezan čuvati u tajnosti svoje dodjeljene kodove i druge podatke koji se mogu zloporabiti. Povreda ove obveze kao i obveza iz 6.3. predstavlja osnov za poništenje garancije.

6.5. U slučaju krađe, gubitka ili zloporabe opreme / robe / komponenti sustava, bilo kog dijela sustava ili materijala koji je nastao radom sustva koji je dogovorio, isporučio ProAkustik isti ne snosi nikakvu odgovornost prema Klijentu i/ili trećoj strani koja bi se u takvim okolnostima mogla naći oštećena.

Članak 7.

Cjenovni sustav i uvjeti plaćanja

7.1. Cjenovni sustav

7.1.1. Cjenovni sustav roba / komponenti / elemetata / servisa, kao i sve druge naknade na koje ProAkustik ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su ProAkustikovim cjenikom koji bude na snazi u vrijeme isporuke ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik). ProAkustik je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan svakom registriranom klijentu kao i sve informacije o dodatnim uslugama koje ProAkustik nudi, te cijenama tih usluga. Cjenik je dostupan i u elektroničkom obliku.

7.1.2. Cjenikom se mogu predvidjeti posebni uvjeti kao i dodatne usluge. U slučaju izmjena cjenovnog sustava ProAkustik je obvezan izvijestiti Klijente na koje se predmetne izmjene odnose pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s Općim uvjetima poslovanja, a ProAkustik može primijeniti izmjene na postojeće Klijente najranije 30 dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Klijenta, a koje se primjenjuju bez odgode. U slučaju da su izmjene nepovoljnije za Klijenta u odnosu na ugovorene cijene Klijent ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez naknade u roku od 30 dana od dana objave predmetnih izmjena.

7.2. Uvjeti plaćanja

7.2.1. ProAkustik ispostavlja Klijentu račune za obavljene isporuke, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti ProAkustiku u pisanom obliku u skladu sa člankom 10. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Klijent prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Klijent. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, sve troškove isporuka i troškove nastale nakon ugovora ako ih je klijent posebno naručivao.

7.2.2. ProAkustik je ovlašten uz prethodnu pisanu suglasnost i pisanu obavijest Klijentu prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Klijenta. Ako primi pisanu obavijest od ProAkustika, Klijent je obvezan dospjeli iznos računa za obavljene Usluge bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, ProAkustik je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke. Sklapanjem ugovora klijent daje svoju privolu.

7.2.3. ProAkustik je obvezan nadzirati uobičajeno ponašanje korisnika , te u slučaju da uoči neuobičajeno i iznenadno povećanje troška koje iz bilo kog razloga smatra neprimjerenim i prevelikim o takvoj će okolnosti upozoriti Klijenta na primjeren način, a poslove za Klijenta može nakon upozorenja i privremeno suspendirati radi smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, i radi zaštite interesa Klijenta i ProAkustika, te umanjenja budućeg duga.

7.2.4. Ako zbog propusta Klijenta identifikacijski podaci o Klijentu ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, ProAkustik će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Klijent predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Klijenta, ProAkustik ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.3. Naplata neplaćenih potraživanja

7.3.1. Ako Klijent nije podnio pisani prigovor iz članka 10. ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje za isporučenu robu / komponente / opremu, ProAkustik će dostavit Klijentu pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku trideset (30) dana od dana dostavljanja Klijentu te opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, ProAkustik poduzeti mjere i radnje za zaštitu svojih interesa.

7.3.2. Klijentima prema kojima ProAkustik ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja ProAkustik zadržava pravu obustave svih isporuka, izvršenja usluga te davanja bilo kakve tehničke podrške.

7.3.3. Obustava daljnjih aktivnosti prema klijentu nije uvjetovana vrstom duga nego se obustvljaju sve aktivnosti do podmirenja dugova i obveza.

7.3.4. ProAkustik zadržava pravo obračunati Klijentu troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku.

7.3.5. Ako Klijent ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene obustave isporuka servisa, opreme i podrške klijentu, ProAkustik može trajno obustaviti isporuku servisa, opreme i podrške klijentu te raskinuti sve ugovorne odnose sa klijentom u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

7.3.6. U slučaju podmirenja duga, ProAkustik zadržava pravo obračunati Klijentu naknadu za ponovno uspostavljanje pojedinih servisa ako to zahtjeva tehnološki proces, prema važećem Cjeniku. ProAkustik zadržava diskreciono pravo u odluci o nastavku suradnje sa klijentom opisanim u 7.3.5.

7.3.7. U slučaju pokretanja ovršnog postupka nad klijentom ili nastupa okolnosti iz 7.2.2. automatski prestaju vrijediti sve ugovorne obveze ProAkustika prema klijentu.

Članak 8.

Prijenos ugovornog odnosa

8.1. Klijent ne može prenijeti Ugovor o ugradnji sustava na novog Klijenta, nego se u slučaju takve potrebe sklapa novi ugovor između novog klijenta i ProAkustika uz ispunjenje uvjeta za sklapanje ugovora.

8.2. Raskid starog i sklapanje novog ugovornog odnosa izvršiti će se na zahtjev ranijeg Klijenta, nakon što ProAkustik prihvati sklapanje ugovora novog Klijenta. Prije sklapanja ugovosa sa novoim Klijentom ProAkustik je ovlašten poduzeti u pogledu novog Klijenta sve radnje na koje je inače ovlašten ovim Općim uvjetima u pogledu sklapanja ugovornog odnosa.

8.3. Novi Klijent, koji je sklopio ugovor sa proakustikom temeljem odustanka predhodnog klijent po ugovoru o istom poslu suodgovoran je za plaćanje izvršenih Usluga i nastalih troškova iz starog ugovora.

8.4. ProAkustik će ranijem Klijentu dostaviti pisani račun za Usluge koje je raniji Klijent koristio, a čiji obračun se nije mogao izvršiti u vrijeme trajanja ugovornog odnosa sa ranijim Klijentom i koje je raniji Klijent obvezan platiti.

Članak 9.

Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti ProAkustika

9.1. Klijenti potpisom Ugovora prihvaćaju da ProAkustik pruža Usluge unutar svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. ProAkustik se obvezuje prilikom potpisivanja ugovora obavijestiti Klijenta o eventualnim smetnjama i/ili mogućim tehničkim poteškoćama pri isporukama.

9.2. Ako zbog radnje Klijenta za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja rokova isporuke robe, Klijent neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova ProAkustiku.

9.3. ProAkustik nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima klijenta. ProAkustik također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom održavanja opreme isporučene od ProAkustika, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Usluga kao i za bilo koju štetu ili izmaklu dobit Klijenta nastalu zbog smetnji tijekom korištenja roba / opreme / komponenti sustava / sustava koji su nastali, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.

Članak 10.

Podnošenje prigovora

10.1. Klijent koji je podnio pravovremen prigovor na kakvoću obavljene isporuke može tražiti dopunu isporuke u svrhu zadovoljenja kriterija kakvoće a temeljem uvih Općih uvjeta od ProAkustika ako se utvrdi da je kakvoća isporuke manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.

10.2. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u roku od 30 dana od dana isporuke robe, opreme i/ili servisa i početka korištenja istog / istih. Prigovor se predaje u pisanom obliku na memorandumu klijenta te potpisan od strane osobe odgovorne za provedbu ugovora. Prigovor mora sadržavati točnu lokaciju isporuke, razlog prigovora, opis problema i predmet prigovora.

10.3. U slučaju opravdanih prigovora ProAkustik se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostke u najkrćem mogućem roku te o tome pismeno obavjestiti Klijenta. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavnja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan ProAkustik zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.

10.4.. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i mora biti sastavljen na propisanom obrascu u 10.2. ProAkustik je obvezan je u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

10.5. Na pisani odgovor Klijent ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) u roku od 30 dana. Ukoliko Klijent ne podnese pritužbu u ostavljenom roku, Povjerenstvo za pritužbe isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.

Članak 11.

Obveza ProAkustika o čuvanju podataka o klijentima

11.1. ProAkustik će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Klijentima samo uz prilovu Klijeta. ProAkustik će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja. Klijent svoju privolu može provući u svakom trenutku slanjem takve obavjesti na e-mail osobe odgovorne za čuvanje zbirke podataka – office@proakustik.hr.

11.2. ProAkustik pridržava pravo uz prethodni pristanak Klijenta (privolu) obavještavati ih raznim akcijama te novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Klijent može zabraniti takvo obavještavanje – povući ili odustai od privole.

11.2 Proakustik nikada neće ustupiti bilo koji podatak koji postoji u zbirci podataka ustupiti trećim osobama. Na izričito traženje ProAkustik će obrisati sve podatke o osobi koja to zatraži putem odgovorne osobe za tbirku podataka na e-mail. office@proakustik.hr.

Članak 12.

Privremeno obustavljanje i/ili uskraćivanje usluge i/ili isporuke opreme i podrške

12.1. ProAkustik ima pravo trenutnog privremenog obustavljanje svih isporuka kao i tehničke podrške ako za trajanja ugovornog odnosa ProAkustik utvrdi:
a) postojanje okolnosti navedenih u članku 7.3. ovih Općih uvjeta;
b) ako zaprimi prijavu o zloporabi ili krađi opreme, bilo kog njenog dijela ili materijala koji je radom opreme nastao;
c) ako ProAkustik naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje sklapanja ugovora navedenih u točki 5.2. ovih Općih uvjeta;
d) ako se obavljaju radovi na ProAkustikovim podrškovnim sustavma trajanju kraćem od 3 dana, do završetka tih radova uz prethodnu obavijest;
e) ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno uskraćivanje usluga Klijentu kako je to predviđeno važećim Zakonom odnosno podzakonskim aktima;
f) u svakom drugom slučaju koji je predviđen zakonom ili ovim Općim uvjetima.

12.2. Usluge klijentu privremeno obustavljene temeljem 12.1 biti će ponovo uspostavljene ako nestanu razlozi privremene obustave.

12.3. Obvezno trajanje ugovornog odnosa ne teče za vrijeme privremene obustave do kojeg je došlo na zahtjev Klijenta, a po ponovnom uključenju usluga nastavlja teći.

12.4. ProAkustik je obvezan, ako postoji tehnička mogućnost, ponuditi svim Klijentima mogućnost postavljanja zabrane pristupa neovlaštenim osobama sustavima i djelovima sustava, naročito lozinkama i zaporkama.

Članak 13.

Raskid Ugovornog odnosa

13.1. Ugovorni odnos između ProAkustika i Klijenta može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima kao i u sljedećim slučajevima:
a) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 7.3.5 ovih Općih uvjeta;
b) ako Klijent više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti ProAkustika ili ako nije odredio adresu za slanje računa;
c) ako ProAkustik sazna da je bilo koji od podataka iz Ugovora sa Klijentom lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti ProAkustika;
d) ako postoji osnovana sumnja da Klijent zloupotrebljava Usluge koje pruža ProAkustik ili ako Klijent omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji osnovana sumnja da ProAkustikove Usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;
e) u slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos ugovornog odnosa

Članak 14.

Ostali razlozi za raskid Ugovornog odnosa odnosa

14.1. Klijent može raskinuti ugovorni odnos slanjem obavijesti o raskidu ProAkustiku preporučenom poštom ili potpisivanjem Zahtjeva za raskid ugovora na ovlaštenom prodajnom mjestu. U takvom slučaju otkazni rok bit će 3 dana od dana primitka obavijesti o raskidu od strane ProAkustika. U drugom navedenom slučaju rok je 24 sata.

14.2. U slučaju smrti ili prestanka Klijenta njegovi nasljednici , članovi obitelji / pravni sljednici s kojima je živio u obiteljskom kućanstvu obvezni su obavijestiti ProAkustik o smrti / prestanku Klijenta u roku od 30 dana od dana smrti / prestanka, u kojem mogu istovremeno zatražiti prijenos Ugovornog odnosa. Ako nasljednik / pravni sljednik ili član obitelji Klijenta s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraže od ProAkustika promjenu imena u naslovu Klijenta i prijenos ugovrnog odnosa, ugovorni odnos smatrat će se raskinutim danom smrti / prestanka Klijenta. Nasljednici / pravni sljednici preminulog / prestalog Klijenta odgovaraju ProAkustiku u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije dana smrti preminulog Klijenta.

14.3. ProAkustik će prestati pružati svoje servise i isporuke u slučaju prestanka ili oduzimanja ovlaštenja ili dozvola koje mu je dodijelilo nadležno tijelo. U tom slučaju svi ugovori smatrati će se raskinutim danom gašenja ProAkustika određenom odlukom nadležnog tijela. Prestankom Ugovornog odnosa ProAkustik će deaktivirati Klijentove usluge. Ako ProAkustik namjerava obustaviti pružanje svojih usluga iz ovdje navedenih razloga, mora obavijestiti Klijente tih usluga pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana unaprijed.

Članak 15.

Prestanak Klijenta (pravne osobe)

15.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Klijenta, stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti ProAkustik u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 dana od dana pokretanja ovih postupaka.

15.2. ProAkustik će raskinuti ugovorni odnos te zasnovati novi sa potrebnim promjenama podataka u naslovu Klijenta protiv kojeg je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije samo pod uvjetom da je Klijent podmirio sva svoja dospjela, a nenaplaćena dugovanja za već obavljene Usluge od strane ProAkustika, kao i da su podmirena druga ProAkustikova potraživanja koja su nastala do dana kada je ProAkustik zaprimio obavijest o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije od stečajnog upravitelja ili likvidatora.

15.3. Ugovoni odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Klijenta ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži raskid starog i sklapanje novog ugovora sa ispravkom podataka u naslovu Klijenta. Klijent protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja ProAkustika koja nastanu do trenutka raskida ugovora.

Članak 16.

16.1 Potpisnik ugovora smatra se odgovornim i upoznatim sa Ovim općim uvjetima poslovanja kao i sa politikom privatnosi.

16.2. Za jednostavne isporuke kod kojih se ne sklapa poseban ugovor o isporuci, zamjenskim dokumentom se smatra otpremni ili financijski dokument po kojem je roba / opreme predana klijentu. Osoba odgovora za prijem robne ili financijske dokumentacije i osoba ovlaštena za zastupanje klijnta sntra se upoznata sa Općim uvjetima i politikom privatnosti ProAkustika.

Članak 17.

Rješavanje sporova

17.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ProAkustik i Klijent nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Klijent može podnijeti prigovor Službi za korisnike ProAkustik-a kao prvostupanjskom tijelu, a ukoliko nije zadovoljan rješenjem istog u ostavljenom roku podnosi pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za rješavanje prigovora korisnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao drugostupanjskom tijelu. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.

Članak 18.

Završne odredbe

18.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama ProAkustika, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim klijentima i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati.

18.2. ProAkustik će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 18.1. ovog Članka.

18.3. U slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja ProAkustik mora izvijestiti Klijente pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

18.4. ProAkustik može primijeniti izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja na postojeće Klijente najranije nakon 30 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist Klijenta mogu se primijeniti bez odgode. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja, koji su za Klijenta nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete, Klijent ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez naknade, u roku od 30 dana od dana njihove objave.

Članak 19

Važenje općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i poništvaju sve predhodne, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.

U Zagrebu 21.06.2004

Print Friendly, PDF & Email