Vatrodojava > Analogno-adresabilni javljači

Analogno-adresabilni javljači

Analogno adresabilni javljači u sustavima vatrodojave

Analogno-adresabilni javljači požara, vatre i dima tj. analogno-adresabilni dojavni senzori predviđeni su za rad sa analogno-adresabilnim vatrodojavnim centralama - panelima.

Vatrodojavni detektori imaju ključnu ulogu u prevenciji i ranoj detekciji požara jer o brzini detekcije ovisi brzina reakcije na pojavu požara i konačni ishod požara. Odluka o tome koji tip detektora upotrijebiti ovisi o projektu zaštite od požara za taj objekt i o konfiguraciji prostora koji se štiti, vrijednostima koje se u prostoru nalaze, potrebnoj brzini detekcije požara, itd. U fazi tinjanja teško je detektirati požare. Ako je za štićeni prostor važna detekcija već u toj fazi, potrebno je koristiti specijalne, aspiracijske ili laserske detektore. Najviše se koriste optički detektori dima koji detektiraju pojavu dima i drugih produkata gorenja u prostoru u toj, relativno ranoj fazi razvoja požara.

Optički detektori imaju komore unutar kojih se mjeri količina dima i ako ona pređe postavljenu granicu detektor generira alarm. Za prostore u kojima su dim i prašina normalno prisutni kao posljedica radnog procesa nije moguće koristiti klasične detektore dima pa se u tim prostorima detektira tek pojava plamena, bilo detektorima plamena ili detektorima temperature, to jest porasta temperature.


HOME